Anasayfa Yayınlar Kavramlarla Okumak Düşünmek Yazmak II
Image alt

Bu eser Tiryakizade Sosyal Girişim’in en köklü ve halen devam eden projesi “Liseler Aydınlarını Tanıyor”un çıktılarının paylaşıldığı ikinci kitaptır.

Liseler Aydınlarını Tanıyor Projesi ile gençlerimizin okuma alışkanlığına olumlu yöntem katkıları sunabilmek için;
- Okuma eylemi gerçekleştirilirken kavram taramasına özellikle dikkat edilmekte,
- Kitapları okunan yazarın kullandığı kavramların bir haritası çıkarılmakta,
- Kavramların kullanım hiyerarşisi ve dayandıkları kaynakça dikkate alınmakta, merkez kavramların beslendiği ve beslediği döneme ilişkin fikri zenginlik algılanmaya çalışılmakta,
- İlgili yazarın merkez kavramlarının aynı dönemin diğer aydınları tarafından kullanımına da bakılmakta, böylece dönem analizi yapma fırsatı yakalanmakta,
- Kavramların karşılaştırmalı kullanımı dikkate alınarak analitik bakış açısı kazandırılmaya çalışılmakta,
- Yazma eylemine geçişi kolaylaştıran bir okuma ve inceleme süreci sonunda yazarın merkez kavramlarından yola çıkılarak ileriki dönemlerde genişletmeye elverişli metinler ortaya çıkarılmakta,
- Böylece, düşünce hayatında kavramların önemli yer bulması, metin içinde kullanımını sağlayarak da fikri faaliyetlerin kalıcı hale gelmesi sağlanmaktadır.
Çabamız genç dimağlar sayesinde bilgiyi eyleme dönüştürme ve eylemden yeni bilgi üretme çabasıdır.

(Önsöz)
 

Kitabın tamamına ulaşabilmek için tıklayınız.