Anasayfa Yayınlar 12-18 Yaş Arası Çocuklarda Sorunlu İnternet Kullanımı

Bu makale Eskişehir’de yürütülmüş “12-18 Yaş Arası Çocuklarda Sorunlu İnternet Kullanımı” adlı projenin çıktılarından üretilmiştir. Makale ulusal bir dergi olan “Bağımlılık Dergisi”nde yayınlanmıştır.

ÖZ
Amaç: 
Bu çalışmanın amacı, 12-18 yaş arası çocuklarda internet bağımlılığı üzerinde etkili olan faktörleri araştırmaktır.
Yöntem: Araştırmanın örneklemini 12-18 yaş arası toplam 1956 çocuk oluşturmaktadır. Bu örneklem için Eskişehir’de 3 ortaokul ve 8 lise rassal olarak seçilmiştir. Çocuklara uygulanan anketler sayesinde, çocukların demografik ve internet bağımlılığı durumları hakkında veriler elde edilmiştir. Toplanan veriler analiz edilerek, çocuklarda mevcut internet bağımlılığı durumu ve bu bağımlılığa etkili faktörler araştırılmıştır.
Bulgular: Çocukların yaklaşık %15’inin internet bağımlısı oldukları ve yine çocukların %30’a yakınının risk grubunda olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca çocukların sosyal çevreleri ile olan ilişkileri ve demografik özelliklerinin internet bağımlılığı üzerinde etkili olduğu görülmüştür.
Sonuç: İnternet bağımlısı çocuklarda, sosyal izolasyon ve kontrol güçlüğü gibi konularda problemler olduğu görülmüştür. Ayrıca internet bağımlılığının akademik başarısızlığın sebebi olarak görüldüğü ve sosyal ilişkileri zayıf çocukların internet bağımlısı olma riskinin daha fazla olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Bağımlılık, sosyal koşullar, sosyal davranış bozukluğu.

Makalenin tamamına ulaşabilmek için tıklayınız.